Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοικτών Τεχνολογιών

1) Η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού  (20%)

2 ) Η κατασκευή του έργου και  η λειτουργία του (20%)

3) Το προγραμματιστικό μέρος του έργου (30%)

4) Τεκμηρίωση και παρουσίαση του έργου (10%)

5) Το βέλτιστο κόστος κατασκευής του προτεινόμενου έργου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα του (20% ).

Αναλυτικά Κριτήρια

1

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού (20%)

1.1

Ύπαρξη ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επαναχρησιμοποίηση.

1.2

Το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί να μπορεί χρησιμοποιηθεί από ένα άλλο σχολείο.

1.3

Παραγωγή ενός σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER Canvas.

2

Η κατασκευή του έργου και η λειτουργία του (20%)

2.1

Πρωτοτυπία της ιδέας. Ενσωμάτωση νέων κατευθύνσεων ή προσεγγίσεων σε υπάρχοντα έργα που συνδυάζουν διάφορα στοιχεία σε ένα συνεκτικό λειτουργικό σύνολο

2.1.1

Πιθανή επεκτασιμότητα του έργου (συνδεσιμότητα, κλιμάκωση, αναβάθμιση)

2.2

Αποτελεσματικότητα – αρτιότητα της κατασκευής

2.3

Κατάλληλη χρήση υλικών, απλότητα σχεδιασμού

2.3.1

Η λύση μπορεί να εξηγηθεί με απλούς όρους

2.3.2

Απλότητα χρήσης

2.4

Διαδικασία σχεδιασμού της ιδέας (στόχοι σχεδιασμού, στόχοι και κατανόηση των απαιτήσεων σχεδιασμού,περιορισμοί και δυνατότητες)

2.5

Engineering: Μηχανική κατασκευή,(κατανομή μάζας,μοχλοί,μετάδοση κίνησης,γρανάζια,ιμάντες,αναρτήσεις κ.α).

2.6

Engineering: Ηλεκτρονική κατασκευή (χρήση αισθητήρων, ενεργοποιητών, ολοκληρωμένων, στοιχείων ηλεκτρονικής κ.α.).

3

Το προγραμματιστικό μέρος του έργου (30%)

3.1

Ο κώδικας λειτουργεί και πληροί τις απαιτήσεις του έργου.

3.2

Ο κώδικας στο github είναι ευανάγνωστος και καλά οργανωμένος.

3.3

Ο κώδικας θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί ως σύνολο ή η κάθε ρουτίνα θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

3.4

Η τεκμηρίωση είναι καλά γραμμένη και εξηγεί σαφώς τι κάνει ο κώδικας.

3.5

Ο κώδικας είναι αποτελεσματικός χωρίς να θυσιάζεται η αναγνωσιμότητα και η κατανόηση.

4

Τεκμηρίωση και παρουσίαση του έργου (10%)

4.1

Σωστή χρήση του github σύμφωνα με τις οδηγίες αναλυτική τεκμηρίωση και άδειες χρήσης

4.2

Δημιουργία ιστοσελίδας – blog παρουσίασης στο openedtech.ellak.gr, σύντομα θα δημοσιοποιηθεί υπόδειγμα.

4,3

Βίντεο παρουσίασης– Φωτογραφίες με ανάλυση και επεξήγηση των σταδίων από τους μαθητές σε μορφή σχολίων(comments) από όλα τα μέλη της ομάδας.

5

Το βέλτιστο κόστος κατασκευής του προτεινόμενου έργου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα του (20% )

5.1

Το κόστος κατασκευής σε σχέση με τις λειτουργίες του έργου.

5.2

Χρήση ευρέως διαθέσιμων (όχι δυσεύρετων) υλικών.

5.3

Σαφής αναφορά στην έρευνα που έγινε στον ορισμό του προβλήματος, της διαδικασίας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν πριν.

5.3

Σαφής ορισμός της λύσης, της διαδικασίας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται θα πρότεινα να υπάρχει και μια ανάλυση των εννοιών από τις επιστήμες ή τα Μαθηματικά που χρησιμοποιούνται.

5.4

Εφαρμογή και Χρηστικότητα της κατασκευής (ομάδες ατόμων που επωφελούνται, διευκόλυνση(εις) που προσφέρει, αντίκτυπος της κατασκευής κτλ).

 

Διαδικασία αξιολόγησης

Για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού θα συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης, με την συμμετοχή μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και η οποία θα  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Να ελέγχει τις προτάσεις των συμμετεχόντων σχολείων αν καλύπτουν τους όρους του διαγωνισμού,  ώστε να αποκλείσει από τον διαγωνισμό όσες αντιτίθενται με τους παραπάνω όρους (χρήση closed source hardware- ή closed source κώδικα).
  • Θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων.

Με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και την αξιολόγηση κάθε προσπάθειας, η επιτροπή θα μελετήσει, αξιολογήσει και θα προκρίνει τις προτάσεις  από κάθε κατηγορία που διακρίνονται για την δημιουργικότητα, την έμπνευση, την ποιότητα, την πληρότητα, αλλά και τη γενικότερη σημασία τους στην εκπαίδευση.

Κάθε αίτηση θα βαθμολογηθεί ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η αίτηση θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης, θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από σχολεία που έχουν υποβάλλει προτάσεις.