Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Για την πρώτη φάση της αξιολόγησης (με απαραίτητο όρο το αποθετήριο στο github) οι προτάσεις των ομάδων θα αξιολογηθούν με τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Αν χρησιμοποιεί ανοιχτές τεχνολογίες
  2. Συμβατότητα με τη θεματική του διαγωνισμού
  3. Πρωτοτυπία ιδέας
  4. Προτεινόμενο κόστος υλοποίησης.
  5. Εκπαιδευτικοί Στόχοι του έργου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

1. Έρευνα

α. Μελέτη υπάρχουσας
κατάστασης

β.Σαφής ορισμός
προβλήματος – ανάγκης

2. Σχεδιασμός

            α. Σαφής ορισμός προτεινόμενης λύσης

β. Πρωτοτυπία λύσης

            γ. Κόστος (Το κόστος κατασκευής σε σχέση με τις λειτουργίες
του έργου)

δ. Λίστα υλικών και εργαλείων

ε. Σχέδια (Μηχανισμοί και ηλεκτρονικά)

στ. Βασικός αλγόριθμος

3. Υλοποίηση

α. Αποτελεσματικότητα – αρτιότητα

           β. Κατάλληλη χρήση υλικών

γ. Προγραμματισμός

4. Εκπαιδευτικό υλικό/περιεχόμενο/παρουσίαση

α. Σελίδα github

          β. Σελίδα robotics.ellak

          γ. Βίντεο από μαθητές

δ. Φωτογραφίες από φάσεις κατασκευής

           ε. Σχέδια μαθήματος / Φύλλα εργασίας / Παρουσιάσεις. Παραγωγή ενός σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER
Canvas / Εμπλουτισμός σχετικών άρθρων στην WIKIPEDIA

στ. Άδειες χρήσης, για άδειες λογισμικού και περιεχομένου δείτε εδώ.

ζ.  Υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του έργου