Κανόνες του Διαγωνισμού

 

  1. Χρήση ανοιχτού υλικού υλισμικού (hardware). Τα σχέδια του υλικού και των τεχνικών σχεδιαγραμμάτων (ηλεκτρονικό – ηλεκτρολογικό – μηχανολογικό σχέδιο) θα πρέπει να ανέβουν στο github, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα αναπαραγάγει, για βελτίωση και περαιτέρω χρήση.
  2. Χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το λογισμικό θα πρέπει να ανέβει στο github, πλήρως τεκμηριωμένο, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τον βελτιώσει και επαναχρησιμοποιήσει .
  3. Εκπαιδευτικοί στόχοι του έργου.  Αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων του έργου
  4. Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα πρέπει να συνταχθούν αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να αναπαραχθεί το έργο από ένα άλλο σχολείο και η παραγωγή ενός σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER Canvas.
  5. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί να διανέμεται με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα.
  6. Το εκπαιδευτικό υλικό και η τεκμηρίωση να διανέμεται με άδεια χρήσης CC-BY.
  7. Πριμοδοτείται το χαμηλό κόστος κατασκευής και η χρήση ευρέως διαθέσιμων (όχι δυσεύρετων) υλικών.
  8. Παρουσίαση και αιτιολόγηση της κατασκευής από τους μαθητές (μέσω βίντεο).
  9. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno, Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard,     Dwenguino  Thymio ή όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη.
  10. Φωτογραφικό υλικό και βίντεο με παρουσίαση του κώδικα και συνοπτικός σχολιασμός του από όλα τα μέλη της ομάδας   του κάθε βήματος υλοποίησης του έργου.