Οικιακά Λύματα

Οικιακά Λύματα

Το Πρόβλημα

Ένα από τα προβλήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή του Γέρακα και της Παλλήνης είναι η ελλιπής αποχέτευση και η συνακόλουθη υπερχείλιση των οικιακών δεξαμενών λυμάτων. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και όσον αφορά την υγεία των κατοίκων, αλλά και καθημερινές δυσκολίες όπως η δυσοσμία και η αδυναμία χρήσης χώρων.

Μετά από μία εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τη συνακόλουθη συνέντευξη με το δήμαρχο Παλλήνης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως δεν έχει εφαρμοστεί κάποια καινοτόμος λύση τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η περιοχή μας έχει συνδεθεί με αποχέτευση κατά ένα μόνο μέρος και η διαδικασία σύνδεσης και της υπόλοιπης περιοχής βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης, τα προβλήματα παραμένουν.

Η ιδέα μας

Η ιδέα μας συνίσταται στην ανάπτυξη μίας συσκευής με χαμηλό κόστος, με την οποία οι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να ενημερώνονται για το ποσοστό πλήρωσης των δεξαμενών λυμάτων που διαθέτουν, έτσι ώστε να προχωρούν στην έγκαιρη κένωσή τους. Η συσκευή θα είναι φορητή, θα μπορεί να τοποθετηθεί προσωρινά ή μόνιμα στο καπάκι της δεξαμενής, θα λειτουργεί με μία απλή μπαταρία και θα μπορεί να ενημερώνει απλά, εύκολα και γρήγορα τον ιδιοκτήτη της δεξαμενής.

 

 

 

Υλικά (Hardware)
– Arduino
– Breadboard
– Cables
– Leds
– LCD monitor display
– Ultrasonic sensor
– 3D printer (για το κέλυφος) ή έτοιμο κέλυφος εμπορίου

 

Αρχική Μορφή

Κώδικας

#include <LiquidCrystal.h> //Βιβλιοθήκη για την οθόνη LCD

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Δημιουργία αντικειμένου για την LCD οθόνη. Παράμετροι: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
long duration;
int distanceCm, distanceInch;
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void setup() {
 
lcd.begin(16,2); // Αρχικοποιεί το περιβάλλον διεπαφής της οθόνης LCD & προσδιορίζει τις διαστάσεις (πλάτος & ύψος) της οθόνης
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);

}

void loop() {
 
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distanceCm= duration*0.034/2; //Η απόσταση σε εκατοστόμετρα
distanceInch = duration*0.0133/2; //Η απόσταση σε ίντσες

lcd.setCursor(0,0); // Ορίζει τη θέση όπου το κείμενο που ακολουθεί θα προβάλλεται στην οθόνη
lcd.print("Distance: "); // Εμφανίζει τη μεταβλητή "Distance" στην οθόνη
lcd.print(distanceCm); // Εμφανίζει την τιμή της απόστασης (distance) από τον αισθητήρα
lcd.print(" cm");
delay(10);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Distance: ");
lcd.print(distanceInch);
lcd.print("inch");
delay(10);

}

 

Τελική Μορφή