9ο Γυμνάσιο Πάτρας Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

9ο Γυμνάσιο Πάτρας Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Έργο για τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Το έργο μας θα είναι ένα θερμοκήπειο υπό κλίμακα στο οποίο θα εφαρμόσουμε Γεωργία Ακριβείας και τεχνικές Τηλεπισκόπησης.

Οι τεχνολογίες της Γεωργίας Ακριβείας υπό τον ορισμό της έξυπνης κλιματικής γεωργίας, μπορούν να προσδιοριστούν ως ένα σύστημα γεωργίας το οποίο στοχεύει σε 3 άξονες:

  • Τη βιώσιμη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων – ασφάλεια των τροφίμων και οικονομική ανάπτυξη.
  • Την προσαρμογή και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις κλιματικές αλλαγές –προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές.
  • Τη μείωση και/ή εξάλειψη των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου –μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του έργου μας σε pdf αρχείο.

https://drive.google.com/file/d/1cPJWcHHoKKB3hKSHo7WwcIgAI3YIruch/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του έργου μας σε ppt.

https://docs.google.com/presentation/d/1Td332nx68yjwlsAN1P7CpqKZLMEf9su-/edit?usp=sharing&ouid=113095705594362256104&rtpof=true&sd=true

Έλεγχος περιβαλλοντικών συνθηκών όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία, ταχύτητα ανέμου, μόλυνση από επιβλαβείς οργανισμούς, θρεπτικά συστατικά εδάφους Παρακολούθηση καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου

Η πρόοδος της Γεωργίας Ακριβείας τα τελευταία έτη στηρίχθηκε στην

Τηλεπισκόπηση (τοπογραφία, χρώμα, οργανική ουσία, υγρασία, αλλατότητα κ.α.)

στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων και της πληροφορικής,

στη βελτίωση της ακρίβειας των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS: Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης)

και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αισθητήρων μέτρησης που κατέστησαν δυνατή τη χαρτογράφηση διαφόρων παραμέτρων της καλλιέργειας (έδαφος, βλάστηση, παραγωγή κλπ).

#include “thingProperties.h”
#include <Arduino_MKRIoTCarrier.h>
MKRIoTCarrier carrier;

int moistPin = A5;

String waterPumpState;
String coolingFanState;
String lightState;

uint32_t lightsOn = carrier.leds.Color(82, 118, 115);
uint32_t lightsOff = carrier.leds.Color(0, 0, 0);

void setup() {
// Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);

// Defined in thingProperties.h
initProperties();

// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
//Get Cloud Info/errors , 0 (only errors) up to 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();

//Wait to get cloud connection to init the carrier
while (ArduinoCloud.connected() != 1) {
ArduinoCloud.update();
delay(500);
}

delay(500);
CARRIER_CASE = false;
carrier.begin();
carrier.display.setRotation(0);
delay(1500);
}

void loop() {
//Update the Cloud
ArduinoCloud.update();

//read temperature and humidity
temperature = carrier.Env.readTemperature()-8;
humidity = carrier.Env.readHumidity();

//read raw moisture value
int raw_moisture = analogRead(moistPin);

//map raw moisture to a scale of 0 – 100
moisture = map(raw_moisture, 0, 1023, 100, 0);

//read ambient light
while (!carrier.Light.colorAvailable()) {
delay(5);
}
int none; //We dont need RGB colors
carrier.Light.readColor(none, none, none, light);

delay(100);

}

void onWaterpumpChange() {
if (waterpump == true) {
carrier.Relay2.open();
waterPumpState = “PUMP: ON”;
} else {
carrier.Relay2.close();
waterPumpState = “PUMP: OFF”;
}
updateScreen();
}

void onCoolingFanChange() {
if (cooling_fan == true) {
carrier.Relay1.open();
coolingFanState = “FAN: ON”;
} else {
carrier.Relay1.close();
coolingFanState = “FAN: OFF”;
}
updateScreen();
}

void onArtificialLightChange() {
if (artificial_light == true) {
carrier.leds.fill(lightsOn, 0, 5);
carrier.leds.show();
lightState = “LIGHTS: ON”;
} else {
carrier.leds.fill(lightsOff, 0, 5);
carrier.leds.show();
lightState = “LIGHTS: OFF”;
}
updateScreen();
}

//Update displayed Info
void updateScreen() {
carrier.display.fillScreen(ST77XX_BLACK);
carrier.display.setTextColor(ST77XX_WHITE);
carrier.display.setTextSize(3);

carrier.display.setCursor(40, 50);
carrier.display.print(waterPumpState);
carrier.display.setCursor(40, 90);
carrier.display.print(coolingFanState);
carrier.display.setCursor(40, 130);
carrier.display.print(lightState);
}